SHINDO KATA


Taught At Blue Belt


1. Harai Uke (Zenkutsu Dachi), Chudan Tsuki (Zenkutsu Dachi)
2. Yoko Uke (Zenkutsu Dachi), Chudan Tsuki (Zenkutsu Dachi)
3. Jodan Uke (Zenkutsu Dachi), Chudan Tsuki (Zenkutsu Dachi)Taught At Brown Belt


4. Harai Uke (Zenkutsu Dachi), Mae Geri, Chudan Tsuki (Zenkutsu Dachi), and Harai Uchi
5. Yoko Uke (Zenkutsu Dachi), Mae Geri, Chudan Tsuki (Zenkutsu Dachi) and Yoko Uchi
6. Jodan Uke (Zenkutsu Dachi), Mae Geri, Chudan Tsuki (Zenkutsu Dachi) and Jodan UchiTaught At Shodan-Ho Level


7. Harai Uke (Neko Ashi Dachi), Mae Geri, Jodan Uchi (Zenkutsu Dachi) and Harai Uchi
8. Yoko Uke (Neko Ashi Dachi), Mawashi Kekome Geri, Harai Uchi (Zenkutsu Dachi) and Jodan Uchi
9. Harai Uke (Zenkutsu Dachi), Jodan Uke (Neko Ashi Dachi) and Harai Uke, Mae Geri and Chudan Tsuki (Zenkutsu Dachi)
10. Yoko Uke (Zenkutsu Dachi), Harai Uke (Neko Ashi Dachi) and Jodan Uke, Yoko Kekome Geri and Chudan Tsuki (Shiko Dachi)Advanced Kata


1. Jion Shindo